Klauzula RODO

By | 25 maja 2018

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)    

informuję, że:

 

  1. Administratorem Pani/Pana osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury  w Marcinowicach, ul. J. Tuwima 2  tel: 74 85 85 533, e-mail; gok@marcinowice.pl
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod numerem tel. nr 609 010402 lub adresem email : krzysztof.olejniczak@comars.pl
  3. Pana/Pani/  dane osobowe  przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a,c ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych.
  4. Pana/Pani/ dane osobowe przechowywane będą przez okresy zakreślone
    w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt.
  5. Posiada Pan/Pani prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
  6. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
  7. Gminny Ośrodek Kultury Sportu w Marcinowicach nie prowadzi zautomatyzowanego przetwarzania danych w postaci profilowania.

rodo

Dodaj komentarz

comments