Nabór na stanowiska instruktorów świetlic

By | 2 października 2019

Wójt Gminy Marcinowice

ogłasza nabór na stanowiska:

INSTRUKTORÓW DO PROWADZENIA ZAJĘĆ OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH Z DZIEĆMI W ŚWIETLICACH ŚRODOWISKOWYCH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TERENIE GMINY MARCINOWICE

Rodzaj zatrudnienia: umowa zlecenie zawarta na okres od 01 listopada 2019 r. do 31 marca 2020 r. w wymiarze 24 godzin miesięcznie w godzinach popołudniowych, finansowana w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień

Wymagania:

 1. a) wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą lub wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej,

UWAGA: w przypadku braku kandydatów z wykształceniem podanym w punkcie a) umowa może być podpisana z osobą, która:

ukończyła kurs pedagogiczny, wychowawcy kolonijnego, animatora, szkolenie z zakresu organizacji czasu wolnego

 1. b) doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą.

Wymagania dodatkowe:

 1. a) umiejętność pracy indywidualnej i grupowej,
 2. b) wysoka kultura osobista i wysoki stopień komunikatywności,
 3. c) kreatywność,
 4. d) dobry kontakt z dziećmi,
 5. e) obowiązkowość, dokładność,
 6. f) konsekwencja w realizacji zadań,
 7. g) umiejętność wypracowywania i podejmowania decyzji nawet w trudnych sprawach.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • podanie,
 • oświadczenia kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji ( wg wzoru),
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych (wg wzoru),
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe (wg wzoru),
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz ukończone kursy.


Miejsce składania dokumentów:

Urząd Gminy Marcinowice
ul. Juliana Tuwima 2
58-124 Marcinowice
Biuro Obsługi Klienta, parter

tel. 74 8585 226 wew. 29


Dodatkowe informacje:

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Instruktor zajęć opiekuńczo-wychowawczych na świetlicach środowiskowych znajdujących się na terenie Gminy Marcinowice”

w terminie do dnia 15 października 2019 r. ( do godz. 17:00)


Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani o terminie rozmowy wstępnej. Oferty odrzucone będą przechowywane w Urzędzie Gminy Marcinowice.

Załączniki:

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych

Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodaj komentarz

comments